Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Školstvo

OBEC NEVIDZANY
OBECNÝ ÚRAD
 951 62  Nevidzany,106
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Obec Nevidzany oznamuje uchádzačom o zamestnanie,
že  dňa   8.8.2012 sa o 10,00 hodine uskutoční výberové konanie na miesto učiteľky materskej školy  na 80 %-tný úväzok s kumulovanou funkciou vedúcej školskej jedálne 20 % -tný úväzok,

s nástupom na pracovnú pozíciu od 1.9.2012.

 

Kvalifikačné a iné predpoklady: stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Ďalšie požiadavky do výberového konania :

 

·                             doklad o vzdelaní – overená fotokópia dokladu o vzdelaní

·                             profesijný životopis

·                             komunikatívnosť

·                             občianska bezúhonnosť

·                             zdravotná spôsobilosť

·                             spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

 

               Žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní a iné zvýhodňujúce materiály s označením „UČITEĽKA MŠ “ doručte najneskôr do 7.8.2012 do 12,00 hodiny na adresu:
Obec Nevidzany – obecný úrad, Nevidzany, 106   PSČ 951 62.

 

Neúplné prihlášky nebudú akceptované!

  

   Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných

   činností – vítané.

 

Bezúhonnosť bude potrebné dokladovať len vybranej uchádzačke do termínu podpísania pracovnej zmluvy.

 

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom na Obecnom úrade
v Nevidzanoch, 8.8. 2012 o 10,00  hodine.