Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Verejná vyhláška - Realizácia optickej siete obce Nevidzany - zverejnené 14.5.2019
 2. Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu: "Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja"
 3. Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kalná nad Hronom - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
 4. Oznámenie o začatí konania zmeny účelu užívania stavby (§85 staveb.z.), nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - verejnou vyhláškou
 5. Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja
 6. Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu -
 7. Uznesenia zo zasadnutia OZ, konaného dňa 10.12.2020
 8. Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.12.2020
 9. Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK
 10. Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad Nitra, pobočka Z.Moravce oznamuje miesto uloženia písomnosti č:100337720/2021, adresát: Ján Boldiš -
< 1 2 >

 Vyhlásenie voľby  hlavného kontrolóra Obce Nevidzany

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch v zmysle § 18a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením číslo  70/2021 zo dňa 30.03.2021 určilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Nevidzany pre volebné obdobie 2021-2027 na 4 hodiny/mesačne s nástupom do pracovného pomeru dňa 01.06.2021.

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch v zmysle  § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením číslo 71/2021 zo dňa 14.04.2021

v y h l a s u j e

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nevidzany na 26. mája 2021 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch. Kandidáti sú povinní doručiť svoje prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra Obce Nevidzany spolu s prílohami poštou na adresu Obecný úrad, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany alebo osobne na Obecný úrad v Nevidzanoch najneskôr do 12. mája 2021 do 12:00 hod. v uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce – NEOTVÁRAŤ“,

Prihláška musí obsahovať:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, elektronický a telefónny kontakt,

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom vykonania voľby na rokovaní obecného zastupiteľstva

- prílohy: - profesijný životopis, úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov obcou

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony

Predpoklady na výkon funkcie:

- kvalifikačný predpoklad je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy je vítaná


V Nevidzanoch, dňa 15.04.2021                           Kristína Bónová,

                                                                                 starostka obce


Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nevidzany v zmysle § 6 ods. 5 zákona č,. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informujme verejnosť, že jej bolo Okresným úradom Nitra oddelením štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

So strategickým dokumentom má verejnosť možnosť oboznámiť sa na tejto stránke v záložke dokumenty. 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 Zverejnené: 24.03.2021


 

 

Nevidzany, 9. apríla 2021

P o z v á n k a .

                                 V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení číslo 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov,  z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                         na  deň  14.04.2021  na 18,30 hod.

do multifunkčnej miestnosti / budova materskej školy / v Nevidzanoch s týmto programom:

            Otvorenie zasadnutia.

            Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie.

      1.   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nevidzany na funkčné obdobie 2021-2027. 

             Záver.

                                                                                               Kristína Bónová     

                                                                                                starostka obce

Zverejnené dňa: 09.04.2021

 


Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku

Obce Nevidzany

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

    Obec Nevidzany so sídlom, Obecný úrad č.s. 106, 951 62 Nevidzany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nevidzany z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny nehnuteľnosti a to:

  - prevod nehnuteľného majetku Obce Nevidzany zámenou nehnuteľnosti v k.ú. Nevidzany:

 • parcelu registra „C“: parc.č. 241/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m2,

ktorá je zameraná GP č. 50/2017 a vytvorená z parcely registra „C“: parc.č. 241/4 zast. plochy a nádvoria, vedenej v LV č. 1098, ktorej vlastníkom v celosti je Obec Nevidzany

    - za:

 • parcelu registra „C“: parc.č. 186/10 zast. plochy a nádvoria o výmere 226 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 186/11 zast. plochy a nádvoria o výmere 65 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 1194/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 1194/8 zast. plochy a nádvoria o výmere 91 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 1194/6 zast. plochy a nádvoria o výmere 426 m2,
 • parcely registra „C“: parc.č. 186/12 ost. plocha o výmere 51 m2,


ktoré sú zamerané GP č. 50/2017 a vytvorené z parciel registra „C“: parc.č. 186/1 ost. plocha a parc.č. 1194 or. pôda, vedených v LV č. 225, ktorých vlastníkom v celosti je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nevidzany, IČO: 34015159, 951 62 Nevidzany 108 s tým, že zámena bude realizovaná len výmenou nehnuteľností  bez ďalšieho finančného vyrovnania. Náklady na zámennú zmluvu a správne poplatky sa budú hradiť Obcou Nevidzany.

        Zámena sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom osobitného zreteľa je:

Na daných pozemkoch sa nachádza stavba domu smútku a k tomu príslušné prístupové komunikácie


                                                                                           Kristína Bónová

                                                                                            starostka obce

Zverejnené dňa: 14. mája 2020


 Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku

Obce Nevidzany

z dôvodu hodného osobitného zreteľa


    Obec Nevidzany so sídlom, Obecný úrad č.s. 106, 951 62 Nevidzany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nevidzany z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny nehnuteľnosti a to:

  - prevod nehnuteľného majetku Obce Nevidzany zámenou nehnuteľnosti v k.ú. Nevidzany:

 • parcelu registra „C“: parc.č. 1878/2 or. pôda o výmere 14513 m2,

ktorá je zameraná GP č. 222/2020 a vytvorená z parciel registra „E“: parc.č. 1198 or. pôda a parc.č. 1199 or. pôda, vedených v LV č. 1098, ktorých vlastníkom v celosti je Obec Nevidzany

 - za:

 • parcelu registra „E“: parc.č. 800 ttp o výmere 14513 m2,

vedenej v LV č. 225, ktorej vlastníkom v celosti je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nevidzany, IČO: 34015159, 951 62 Nevidzany 108 s tým, že zámena bude realizovaná len výmenou nehnuteľností  bez ďalšieho finančného vyrovnania. Náklady na zámennú zmluvu a správne poplatky sa budú hradiť Obcou Nevidzany.

     Zámena sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom osobitného zreteľa je:

Vzhľadom na vhodnú lokalitu bude na zamenených pozemkoch obec realizovať výstavbu nájomných bytových domov


                                                                                           Kristína Bónová

                                                                                            starostka obce

Zverejnené dňa: 14. mája 2020


 Zverejnenie spôsobu zámeny nehnuteľného majetku

Obce Nevidzany

z dôvodu hodného osobitného zreteľa


    Obec Nevidzany so sídlom, Obecný úrad č.s. 106, 951 62 Nevidzany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nevidzany z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny nehnuteľnosti a to:

  - prevod nehnuteľného majetku Obce Nevidzany - zámenou nehnuteľnosti v k.ú. Nevidzany:

 • parcelu registra „C“: parc.č. 241/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m2,

ktorá je zameraná GP č. 50/2017 a vytvorená z parciel registra „C“: parc.č. 241/4 zast. plochy a nádvoria, vedených v LV č. 1098, ktorých vlastníkom v celosti je Obec Nevidzany

 - za:

 • parcelu registra „C“: parc.č. 186/10 zast. plochy a nádvoria o výmere 226 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 186/11 zast. plochy a nádvoria o výmere 65 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 1194/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 1194/8 zast. plochy a nádvoria o výmere 91 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 1194/6 zast. plochy a nádvoria o výmere 426 m2,
 • parcely registra „C“: parc.č. 186/12 ost. plocha o výmere 51 m2,

ktoré sú zamerané GP č. 50/2017 a vytvorené z parciel registra „C“: parc.č. 186/1 ost. plocha a parc.č. 1194 or. pôda, vedených v LV č. 225, ktorých vlastníkom v celosti je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nevidzany, IČO: 34015159, 951 62 Nevidzany 108 s tým, že zámena bude realizovaná len výmenou nehnuteľností  bez ďalšieho finančného vyrovnania. Náklady na zámennú zmluvu a správne poplatky sa budú hradiť Obcou Nevidzany.

       Zámena sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom osobitného zreteľa je:

Na daných pozemkoch sa nachádza stavba domu smútku a k tomu príslušné prístupové komunikácie


                                                                                           Kristína Bónová

                                                                                            starostka obce


Zverejnené dňa: 12. júna 2020


Zverejnenie spôsobu zámeny nehnuteľného majetku

Obce Nevidzany

z dôvodu hodného osobitného zreteľa


    Obec Nevidzany so sídlom, Obecný úrad č.s. 106, 951 62 Nevidzany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku Obce Nevidzany z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny nehnuteľnosti a to:

  -  prevod nehnuteľného majetku Obce Nevidzany - zámenou nehnuteľnosti v k.ú. Nevidzany:

 • parcelu registra „C“: parc.č. 1878/2 or. pôda o výmere 14513 m2,

ktorá je zameraná GP č. 222/2020 a vytvorená z parciel registra „E“: parc.č. 1198 or. pôda a parc.č. 1199 or. pôda, vedených v LV č. 1098, ktorých vlastníkom v celosti je Obec Nevidzany

 - za:

 • parcelu registra „E“: parc.č. 800 ttp o výmere 14513 m2,

vedenej v LV č. 225, ktorej vlastníkom v celosti je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nevidzany, IČO: 34015159, 951 62 Nevidzany 108 s tým, že zámena bude realizovaná len výmenou nehnuteľností  bez ďalšieho finančného vyrovnania. Náklady na zámennú zmluvu a správne poplatky sa budú hradiť Obcou Nevidzany.

      Zámena sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom osobitného zreteľa je:

Vzhľadom na vhodnú lokalitu bude na zamenených pozemkoch obec realizovať výstavbu nájomných bytových domov


                                                                                           Kristína Bónová

                                                                                            starostka obce

Zverejnené dňa: 12. júna 2020 


Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nevidzany v zmysle § 11 ods. 1 zákona č,. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)  informujme verejnosť, že jej bola Okresným úradom Nitra odborom starostlivosti o životné prostredie doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu:  „Územný plán Obce Čifáre“

Záverečné stnovisko je zverejnené na na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-cifare

S uvedeným záverečným stanoviskom má verejnosť možnosť sa oboznámiť na tejto stránke záložke dokumenty. 

Zverejnené: 11.12.2020


Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nevidzany v zmysle § 6 ods. 5 zákona č,. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informujme verejnosť, že jej bolo Okresným úradom Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

S uvedeným oznámením o vypracovaní strategického dokumentu má verejnosť možnosť sa oboznámiť na tejto stránke záložke dokumenty. 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 Zverejnené: 12.06.2020


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nevidzany v zmysle § 6 ods. 5 zákona č,. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informujme verejnosť, že jej bolo Okresným úradom Levice odbor starostlivosti o životné prostredie doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kalná nad Hronom“

S uvedeným oznámením o vypracovaní stanoviského dokumentu má verejnosť možnosť sa oboznámiť na tejto stránke záložke dokumenty. 

 Zverejnené: 19.05.2020

 


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nevidzany v zmysle § 14 ods. 5 zákona č,. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informujme verejnosť, že jej bolo Okresným úradom Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Regionálny plán udržateľnej  udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

S uvedeným záverečným stanoviskom má verejnosť možnosť sa oboznámiť na tejto stránke záložke dokumenty. 

 

 Zverejnené: 22.01.2020