Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Aktuality

  Výsledky testovania na COVID-19 v našej obci dňa 23.1.2021:

  - Testovania sa zúčastnilo 276 osôb - u všetkých zúčastneních osôb vyšiel negatívny výsledok testu


   

   TESTOVANIE COVID-19

  v obci Nevidzany

  Vážení občania, v sobotu   23. januára 2021

  sa v našej obci uskutoční plošné testovanie občanov na ochorenie COVID-19.

  Toto testovanie  bude pre občanov prebiehať

  v priestore Kultúrneho domu Nevidzany a to  

  od 8,00 h. do 12,00 h.

  a popoludní  od 13,00 h. do 17,00 h.

  posledný odber sa uskutoční o 16,30 h,

  Testovanie je odporúčané občanom od 15 do 65 rokov, ale môžu sa ho zúčastniť aj ostatní občania. Testovaní občania sa musia preukázať občianskym preukazom a deti kartičkou poistenca.

  Testovanie bude prebiehať nasledovne:

  Všetky stanovištia budú riadne označené.

  Stanovisko č. 1 – vchod do kultúrneho domu

  Občan si pred vstupom na určenom mieste odkašle a vyfúka nos, následne si vydezinfikuje ruky. Vstúpi do budovy kde sa preukáže  OP alebo kartičkou poistenca. Administratívny pracovník ho zaeviduje a odovzdá mu registračné číslo, občan sa následne presunie na odberové miesto.

  Stanovisko č. 2 – odber vzorky miestnosť v budove KD

   Občan odovzdá identifikačné číslo zdravotníckemu pracovníkovi. Následne je vyzvaný k tomu, aby si sňal rúško. Zdravotnícky pracovník vykoná odber biologickej vzorky. Občan sa po odbere presunie do priestoru, kde sa čaká na výsledok testu – sála kultúrneho domu.

  Stanovisko č. 3 –  sála kultúrneho domu

  Tu sú občania povinní dodržiavať 2 m odstupy a pokyny poverenej  osoby. Občan po uplynutí čakacej doby 15 – 30 min, bude vyzvaný k prevzatiu výsledkov testovania na základe vydaného identifikačného čísla a následne s vydaným certifikátom opustí priestory podľa pokynov.

  Ďalšie pokyny sú uvedené na zdravotníckom certifikáte.

  Na každom stanovisku sú poverené osoby, preto Vás prosíme o rešpektovanie ich pokynov!!!

  Odporúčaný harmonogram príchodu občanov na testovanie

  Obecný úrad v snahe zabrániť dlhým radom pri testovaní občanov navrhuje nasledovný orientačný harmonogram príchodu občanov na testovanie:

  8,00 – 9,00 h  - súp. č. 2 až 46

  9,00 – 10,00 h - súp. č.  47 až 98

  10,00 – 11,00 h - súp. č. 104 až 148

  11,00 – 12,00 h - súp. č. 151 až 181

  od 12,00 h  - do 13,00 h - obedná prestávka

  13,00 – 14,00 h - súp. č. 182 až 224

  14,00 – 15,00 h - súp. č. 227 až 256

  15,00 – 16,30 h - súp. č. 257 až 325    

  Tieto časy sú len doporučené, občania môžu prísť na odber

  aj v inom čase!!!


   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

  pracovisko Zlaté Moravce

    Vážení klienti Na základe usmernenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie sa  s účinnosťou od 11.12.2020 menia úradné hodiny nasledovne:

         Pondelok             8,00 – 11,00 hod.

        Utorok                 8,00 – 11,00 hod.

        Streda                13,00 – 16,00 hod.

        Štvrtok                8,00 – 11,00 hod.

       Piatok                  8,00 – 11,00 hod.

  Telefónne kontakty všetkých zamestnancov úradu sú zverejnené na webovej stránke ÚPSVR Nitra :  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530476.

  Zároveň dávame do pozornosti webovú stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny : https://www.upsvr.gov.sk/, kde môžete získať čo najviac informácií o prijatých opatreniach.                                                                                         


  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce.

  VÝZVA.pdf


  Zber TKO sa vykonáva každý nepárny týždeň v piatok

  Obecný úrad informuje občanov o zmene vývozu komunálneho odpadu počas sviatkov, plánovaný vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa má uskutočniť 1.1.2021 sa uskutoční 31.12.2020 od 6,00 hod..


   HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

  júl - december 2020

  PLASTY, TERRAPAKY, PLECHOVÉ OBALY sa zberajú podomovým zberom, spoločne do jedného vreca zber sa uskutoční:                 12.januára, 5.februára, 5.marca, 14.apríla, 5.mája, 6.júna

  PAPIER sa naďalej zberá podomovým zberom do vriec - zber sa však uskutoční len jeden krát za tri mesiace. V tomto období sa zber uskutoční: 11.januára, 12.apríla 

  SKLO sa zberá do 1100 l zberových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci. Vývoz kontajnerov je naplánovaný na 12.januára , 8.marca,a 12.apríla  bude sa vykonávať priebežne podľa potreby. 

  Co_nepatri_do_triedeneho_zberu.pdf

  Vážení spoluobčania,

  týmto Vás chceme vyzvať no najmä požiadať, aby ste zodpovednejšie pristupovali k separácii komunálneho odpadu. Viacerí z Vás buď vôbec neseparujete, alebo k separovaniu komunálneho odpadu pristupujete iba povrchne. V smetných nádobách sa nachádza papier, sklo, plasty, kovové obaly.

  PLASTY, KOVY A TETRAPAKOVÉ OBALY  občania zberajú  spoločne do žltých plastových vriec. Vývoz žltých vriec od rodinných domov je zabezpečený 1x mesačne  12. JANUÁRA, 5. FEBRUÁRA, 5. MARCA, 14. APRÍLA5. MÁJA, 6. JÚNA.

   Zberová spoločnosť odoberie len plné vrecia spred rodinných domov a odovzdá späť prázdne vrecia. 

  Patria sem: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, tégliky z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, tetrapakové obaly (krabice z džúsov a mlieka).

  SKLO VHADZUJTE DO ZELENÝCH 1100 l ZBEROVÝCH KONTAJNEROV, ktoré sú rozmiestnené po obci.  Vývoz kontajnerov je naplánovaný na          12. JANUÁRA8. MARCA 12. MÁJA a bude sa vykonávať priebežne podľa potreby. Patria sem najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepiny.

  PAPIER sa naďalej zberá podomovým zberom do vriec - zber sa však uskutoční len jeden krát za tri mesiace. V tomto období sa zber uskutoční:       11. JANUÁRA, 12. APRÍLA.

  O ďalších termínoch separovaného zebru Vás budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať.

  POUŽITÝ POTRAVINÁRSKY KUCHYNSKÝ OLEJ od tohto roku zavádzame i zber použitého potravinárskeho kuchynského oleja, ktorý je potrebné zberať výhradne do čistých PET fliaš. Použitý potravinársky olej nie je potrebné cediť, do fľaše sa môžu dostať aj zvyšky strúhanky. Riadne uzatvorené PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom občania odovzdajú na Obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 hod. do zbernej nádoby, ktorá je určená na zber výhradne tohto druhu odpadu.

  TEXTIL – pri predajni Jednota a pri autobusovej zastávke na otočke sú v obci  umiestnené dva špeciálne zberné kontajnery, do ktorých sa odovzdáva starý textil, oblečenie, obuv a plyšové hračky.

  ELEKTROODPAD – jeho zber organizuje obec 2 x ročne v spolupráci s organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto odpadom. Termín zberu elektroodpadu je oznámený vopred prostredníctvom miestneho rozhlasu.

  Do elektroodpadu patrí:

  • zariadenia z vyradenej počítačovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky,
  • domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné)
  • batérie, autobatérie
  • meracie prístroje
  • káble
  • žiarivky

  POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY – môžete ich odovzdať do  zbernej nádoby, ktorá je umiestnená pri budove obecného skladu (budova oproti obecnému úradu)

  ŠTIEPKOVANIE DREVNEJ HMOTY- obec pre obyvateľov obce poskytuje štiepkovanie drevnej hmoty obecným štiepkovačom priamo v domácnosti. Túto službu obec poskytuje bezplatne pričom je potrebné vopred sa dohodnúť na obecnom úrade.

  Stavebný odpad je odpad vznikajúci pri stavbách a rekonštrukciách. Na jeho odvoz si pôvodca odpadu musí objednať na vlastné náklady veľkoobjemový kontajner  (obecný úradu zapožičia veľkoobjemový kontajner zdarma) poplatky za odvoz a za uskladnenie takého odpadu si pôvodca odpadu, ktorým je občan hradí z vlastných finančných prostriedkov.

  Zber objemných odpadov prebieha prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov 2x do roka. O termíne zberu informuje obecný úrad odvysielaním oznamu v obecnom rozhlase.

  Odpad sa aj v našich končinách stáva komoditou náročnou na finančné prostriedky. Pre rok 2020 sme museli zvýšiť poplatok na sumu 20 eur za osobu a rok. Nezodpovedným nakladaním s komunálnym odpadom sa budú náklady neustále zvyšovať a úmerne tomu aj vaše výdavky  za komunálny odpad.

  Zber separovaného odpadu je zdarma a nestojí Vás žiadne peniaze,preto Vás žiadame o aktívne separovanie odpadu a o zodpovedný prístup k nakladaniu s odpadom v našej obci.

  Kristína Bónová, starostka obce


   

  Informácie k dani z nehnuteľnosti, k miestnym daniam a poplatku:

  Daň z nehnuteľností:

  Obec Nevidzany ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom (daňovníkom), u ktorých došlo v roku 2019 k zmene vo vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Nevidzany - t.j. kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, skolaudovali nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné povolenie, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, že v zmysle zákona o miestnych daniach sú povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2020. Priznanie je povinný podať i občan u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby. 

  Daň za psa:

  Oznamujeme občanom, že od roku 2013 sa zvyšuje miestna daň za psa. Ročná sadza dane za jedného psa je 5,- €. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Občan, ktorý nadobudne psa, je preto povinný podať daňové priznanie k dani za psa a to do 30 dní odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov. Tak tiež je povinný podať daňové priznanie i pri zániku daňovej povinnosti.

  Miestny poplatok za TKO:

  Obec Nevidzany ako správca miestneho poplatku za TKO oznamuje občanom, že obec môže zmysle VZN obce č.2/2019 poskytnúť občanom úľavu od poplatku alebo poplatok odpustiť občanom, ktorí splnia podmienku na odpustenie alebo zníženie od poplatku, a tou je že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období, ktorým je jeden kalendárny rok sa na území obce nezdržiavajú alebo sa nebudú zdržiavať a túto skutočnosť obci preukážu. Upozorňujeme občanov, že zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku z uvedeného dôvodu bude priznané len tým občanom, ktorí  túto skutočnosť preukážu na obecnom úrade predložením príslušných dokladov potrebných pre poskytnutie úľavy alebo oslobodenia od poplatku v zmysle VZN obce č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  Bližšie informácie k dani z nehnuteľností ako i k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Vám radi poskytneme na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že pre daň z nehnuteľnosti a daň za psa  je spoločné daňové priznanie, ktorého súčasťou sú priznania k ďalším dvom miestnym daniam a to k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Občan vyplní len tú časť daňového priznania za akú daň, daňové priznanie podáva.

  Príslušné tlačivá  si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.