Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Verejná vyhláška - Realizácia optickej siete obce Nevidzany - zverejnené 14.5.2019
 2. Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu: "Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja"
 3. Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kalná nad Hronom - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
 4. Oznámenie o začatí konania zmeny účelu užívania stavby (§85 staveb.z.), nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - verejnou vyhláškou

     


        Nevidzany, 21. mája 2020

P o z v á n k a .

                                 V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení číslo 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov,    z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                         na  deň   28.05.2020  na  19,30 hod.

do sály KD v Nevidzanoch s týmto programom:

           Otvorenie zasadnutia.

      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie.

      1.   Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2020.

      2.   Záznam o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce

            za I. štvrťrok 2020.

      3.   Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Nevidzany, z dôvodu osobitného

           zreteľa –  usporiadanie vlastníckych vzťahov podľa skutkového stavu v miestnom                cintoríne

      4.   Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Nevidzany, z dôvodu osobitného

            zreteľa – usporiadanie vlastníckych vzťahov pôdy pre výstavbu nájomných bytov

      5.   Rôzne.

      6.   Záver.

                                   Kristína Bónová, v.r.     

                                     starostka obce


     Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku Obce Nevizdany

                                  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

    Obec Nevidzany so sídlom, Obecný úrad č.s. 106, 951 62 Nevidzany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nevidzany z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny nehnuteľnosti a to:

  - prevod nehnuteľného majetku Obce Nevidzany zámenou nehnuteľnosti v k.ú. Nevidzany:

 • parcela registra „C“: parc.č. 1878/2 or. pôda o výmere 14513 m2,

ktorá je zameraná GP č. 222/2020 a vytvorená z parciel registra „E“: parc.č. 1198 or. pôda a parc.č. 1199 or. pôda, vedených v LV č. 1098, ktorých vlastníkom v celosti je Obec Nevidzany

  - za:

 • parcelu registra „E“: parc.č. 800 ttp o výmere 14513 m2,

vedenej v LV č. 225, ktorej vlastníkom v celosti je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nevidzany, IČO: 34015159, 951 62 Nevidzany 108 s tým, že zámena bude realizovaná len výmenou nehnuteľností  bez ďalšieho finančného vyrovnania. Náklady na zámennú zmluvu a správne poplatky sa budú hradiť Obcou Nevidzany.

Zámena sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom osobitného zreteľa je:

Vzhľadom na vhodnú lokalitu bude na zamenených pozemkoch obec realizovať výstavbu nájomných bytových domov

 

                                                                                           Kristína Bónová v.r.

                                                                                            starostka obce

 

Zverejnené dňa: 14. mája 2020


 

        Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku Obce Nevizdany

                                  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 Obec Nevidzany so sídlom, Obecný úrad č.s. 106, 951 62 Nevidzany, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nevidzany z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny nehnuteľnosti a to:

  - prevod nehnuteľného majetku Obce Nevidzany zámenou nehnuteľnosti v k.ú. Nevidzany:

 • parcela registra „C“: parc.č. 241/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m2,

ktorá je zameraná GP č. 50/2017 a vytvorená z parciel registra „C“: parc.č. 241/4 zast. plochy a nádvoria, vedených v LV č. 1098, ktorých vlastníkom v celosti je Obec Nevidzany

 - za:

 • parcelu registra „C“: parc.č. 186/10 zast. plochy a nádvoria o výmere 226 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 186/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 65 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 1194/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 1194/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 91 m2,
 • parcelu registra „C“: parc.č. 1194/6 zast. plochy a nádvoria o výmere 426 m2,
 • parcely registra „C“: parc.č. 186/8 ost. plocha o výmere 51 m2,

 

ktoré sú zamerané GP č. 50/2017 a vytvorené z parciel registra „C“: parc.č. 186/1 ost. plocha a parc.č. 1194 or. pôda, vedených v LV č. 225, ktorých vlastníkom v celosti je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nevidzany, IČO: 34015159, 951 62 Nevidzany 108 s tým, že zámena bude realizovaná len výmenou nehnuteľností  bez ďalšieho finančného vyrovnania. Náklady na zámennú zmluvu a správne poplatky sa budú hradiť Obcou Nevidzany.

Zámena sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/199 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom osobitného zreteľa je:

Na daných pozemkoch sa nachádza stavba domu smútku a k tomu príslušné prístupové komunikácie

 

                                                                                           Kristína Bónová v.r.

                                                                                            starostka obce

Zverejnené dňa: 14. mája 2020

 


Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nevidzany v zmysle § 6 ods. 5 zákona č,. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informujme verejnosť, že jej bolo Okresným úradom Levice odbor starostlivosti o životné prostredie doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kalná nad Hronom“

S uvedeným oznámením o vypracovaní stanoviského dokumentu má verejnosť možnosť sa oboznámiť na tejto stránke záložke dokumenty. 

 Zverejnené: 19.05.2020

 


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nevidzany v zmysle § 14 ods. 5 zákona č,. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informujme verejnosť, že jej bolo Okresným úradom Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Regionálny plán udržateľnej  udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“

S uvedeným záverečným stanoviskom má verejnosť možnosť sa oboznámiť na tejto stránke záložke dokumenty. 

 

 Zverejnené: 22.01.2020