Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Aktuality


   

  Srdečne Vás pozývame na príchod svätého Mikuláša, ktorý k nám zavíta   

   

  dňa 9.decembra 2017 o 15,00 hod. na námestíčko pred kostol.

   

  Sprievodnou akciou budú malé vianočné trhy, kde si môžete zakúpiť rôzny viavnočný tovar a sladké vianočné výrobky.

   

  Pochutnať si tiež budete môcť na kapustnici i varenom vínku.


  Preušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti:

  Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 13.12.2017 v čase od: 11:30 hod. - do 15:00 hod. z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektriky nasledovné domácnosti:

  čísla súpisné: 2,3,4,5,6,7,9,10,11,102,104,106,107,108,109,111,112,113,114,115, 116,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,         274,306,312,134,135,136,137,138,138,140,142,143,145,146,148


   Výmena Jódových profylaktík

  Obecný úrad oznamuje občanom, že v nasledujúcich dňoch sa uskutoční výmena jódových profylaktík. Nové jódové profylaktiká si môžete prevziať na obecnom úrade v čase úradných hodín do konca mesiaca október. Jódové profylaktiká môže za ostatných členov domácnosti prevziať jeden člen. Výdaj nových jódových profylaktík nie je podmienený odovzdaním starých profylaktík. Staré jódové profylaktiká môžete odovzdať na obecnom úrade pri výmene, alebo ako nepoužité lieky v lekárni.


   

  Vážení občania dôrazne vás upozorňujeme, že separovaný zber, ktorý je vykonávaný v našej obci je vykonávaný systémom zberu iba do vriec. V prípade, že jednotlivé vyseparované komodity nebudú umiestnené vo vreci zber nebude môcť byť uskutočnený. Zároveň vás upozorňujeme, že zber nebude uskutočnený ani v prípade, že vyseparovaného odpadu vo vreci bude minimálne množstvo. V takomto prípade Vás prosíme o preskladnenie vyseparovaného odpadu do ďalšieho nasledujúceho zberu. Na zber odpadu sa používajú nasledovné vrecia: žlté vrecia – PLASTY, modré vrecia – PAPIER, zelené vrecia – SKLO, červené vrecia – KOVY. V prípade, že vyseparovaného odpadu máte viac ako je možné umiestniť do pridelených vriec vyseparovaný odpad môže byť umiestnený aj inom vreci ale nie v prepravkách, kartónových škatuliach a podobne. Vrecia na separovaný odpad pracovníci zberovej spoločnosti vymenia za nové pri každom zbere separovaného odpadu.


  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce.

  Výzva, Upozorenie.pdf


  OZNAM - k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

  Obecný úrad upozorňuje občanov u ktorých došlo ku zmene skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku alebo k zániku poplatkovej povinosti a túto skutočnosť v zákonom stanovenej lehote 30 dní neoznámili na obecnom úrade a v nasledujúcom kalendárnom roku budú požadovať zníženie alebo odpustenie poplatku, aby tak učinili najneskôr do konca mesiaca január tj. do: 31.01.2017.


  Zber TKO sa vykonáva každý nepárny týždeň v piatok


  HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

  júl - december 2017   

  SKLO     =  10.júla, 7.augusta, 8.septembra, 10.októbra, 9.novembra,                                 7.decembra

  PAPIER  10.júla, 7.augusta, 8.septembra, 10.októbra, 9.novembra,                                 7.decembra

  PLASTY + TETRAPAKY 12.júla, 9.augista, 8.septembra, 6.októbra,                                                            7.novembra, 7.decembra

  KOVY  =   7.decembra


  Informácie k dani z nehnuteľnosti, k miestnym daniam a poplatku:

  Daň z nehnuteľností:

  Obec Nevidzany ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom (daňovníkom), že v zmysle zákona o miestnych daniach, občan ktorý v roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť(pozemok, stavbu)  je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2014. Priznanie je povinný podať i občan u ktorého došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo mu zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. 

  Daň za psa:

  Oznamujeme občanom, že od roku 2013 sa zvyšuje miestna daň za psa. Ročná sadza dane za jedného psa je 5,- €. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Občan, ktorý nadobudne psa, je preto povinný podať daňové priznanie k dani za psa a to do 30 dní odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov. Tak tiež je povinný podať daňové priznanie i pri zániku daňovej povinnosti.

  Miestny poplatok za TKO:

  Obec Nevidzany ako správca miestneho poplatku za TKO oznamuje občanom, že obec poplatok môže v zmysle VZN obce č.5/2012 odpustiť občanovi za obdobie, za ktoré preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období, ktorým je jeden kalendárny rok sa na území obce nezdržiava alebo nebude zdržiavať. Upozorňujeme občanov, že oslobodenie od poplatku z uvedeného dôvodu bude priznané len tým občanom, ktorí podajú na obecný úrad písomnú žiadosť o odpustenie poplatku spolu s povinnými prílohami a budú spĺňať podmienky stanovené vo VZN obce č.5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  Bližšie informácie k dani z nehnuteľností ako i k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Vám radi poskytneme na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že pre daň z nehnuteľnosti a daň za psa  je spoločné daňové priznanie, ktorého súčasťou sú priznania k ďalším dvom miestnym daniam a to k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Občan vyplní len tú časť daňového priznania za akú daň, daňové priznanie podáva.

  Príslušné tlačivá  k  si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.