Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Aktuality

       

  V prípade, že máte otázky ohľadne sčítania (napr. potrebujete technickú či metodickú pomoc pri samosčítaní) kontaktujte Call centrum 02 /20 92 49 19 alebo 02 / 22 11 99 99 (tel. č. sú dostupné počas celej doby sčítania 7 dní v týždni, od 8.00 - 20.00), kde vám bude zodpovedané na vaše otázky, v prípade vám pomôžu so samosčítaním.

  Informácie o sčítaní obyvateľov nájdete na stránke:  www.scitanie.sk


   Vážení občania,

       Dňa 21.2.2021 sme pre Vás zorganizovali už siedme kolo testovania.

  Túto činnosť sme vykonávali na pokyn vlády preto, aby sme Vám pomohli  a verte nám chceli sme pre Vás urobiť maximum. Suplovali sme povinnosti štátu a snažili sme sa vyhovieť a rešpektovať všetky chaotické usmernenia, ktoré sme sa niekedy dozvedeli žiaľ až z médií. Nehovoriac o tom, že nás všetkých to stojí nemalé finančné prostriedky a refundácia od vlády prichádza nesmierne pomaly.

  Za daných podmienok sa testovanie vykonávalo poslednýkrát. Určite vnímate i Vy, že antigénové testovanie neprináša žiadne očakávané výsledky a nejde tu o zachovanie zdravia, ale len o vystavený papier, bez ktorého je pohyb zakázaný. Táto každovíkendová aktivita vyčerpáva Vás i nás, nehovoriac o zdravotníckom personáli, ktorý po celotýždňovom kolotoči v práci, nám bez oddychu vypomáha ešte v čase, kedy by mali naberať nové sily do ďalšieho týždňa.

  Neberte to prosím ako našu neochotu !

  My sme ochotní a budeme ochotní a „ áno sme tu stále pre Vás “, ale musíme vidieť že to má zmysel. Potrebujeme  jasné a včasné pokyny, potrebujeme výsledky v podobe sumarizácií informácií, ktoré štátu poskytujeme po každom testovaní a tie sa nám stále nedostávajú.  Máme veľa otázok a málo odpovedí. Testovanie je činnosť, ktorú by mali vykonávať zdravotné zariadenia a nás vláda prinútila vziať na seba túto zodpovednosť a musíte uznať, že samospráva má iné povinnosti a kompetencie, ktoré sa pri takomto zaťažení nedajú vykonávať.

        Preto sa vraciame k tomu na čo tu vlastne samospráva je a zdravotné úkony prenechávame zariadeniam na to určeným.

  Verte nám, toto rozhodnutie nebolo jednoduché, nikto z nás ochorenie nezľahčuje a nepodceňuje, preto dodržujte i naďalej logické hygienické odporúčania.

     Ďakujeme Vám všetkým za pochopenie.

  Možnosti objednania sa na testovanie

  https://covid.freevision.sk/#region_3

  ANTIGÉNOVÉ TESTOVACIE MIESTA v Zlatých Moravciach

  Prevádzkovateľ MOM:

  Adresa prevádzky:

  Čas prevádzky:

  Prevádzka počas týždňa:

  Lekáreň ZLP, s.r.o.

  Továrenská 49, Zlaté Moravce

  Po - Pi:    08:00 - 12:00 a                         12:30 - 16:30
  So - Ne:  08:00 - 12:00 a                         13:00 - 17:00

  Od pondelka do nedele

  MEDIFORM, s.r.o.

  Bernolákova 3, Zlaté Moravce

  Po - Pi:   08:00 - 16:00

  Od pondelka do piatka

  MEDRIS

  Sama Chalúpku 325, Zlaté Moravce

  Po - Pi:   15:00 - 23:00
  So - Ne:  08:00 - 16:00

  Od pondelka do nedele

  Nemocnica AGEL 

  Zlaté Moravce a.s.

  Bernolákova 496/4, 953 01 Zlaté Moravce

  Po - Pi:   11:00 - 15:00

   

  Od pondelka do piatka


  Laser therapy k.s.

  Rovňanova 2944/7, Zlaté Moravce

  Po - Pi:    09:00 - 13:00                         a 14:00 - 18:00

  Od pondelka do piatka


  Dňa 5. februára 2021 Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vyhlásila Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK pre opatrenie 1 Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenie 2 Podpora činnosti združení a spolkov. Projekty môžu predkladať spoločenské organizácie, občianske združenia a držitelia regionálnej značky kvality  so sídlom alebo prevádzkou v územnej pôsobnosi MAS. Žiadosti o dotáciu je možné predkladať do  4. marca 2021 v kancelárii MAS „Požitavie – Širočina“  vo Veľkých Vozokanoch. Kompletné podmienky  výzvy sú zverejnené aj na internetovej stránke www.ozpozitavie-sirocina.sk.

  Výzva_PS_NSK_LEADER_2021.pdf    OZNAM - ZÁPADOSLOVENSEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI, a.s.

  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočzy vodomerov v mesiaci február 2021 v obci Nevidzany.

  Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20.2.2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 590 a to v dňoch utorok až sobotu, včase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.


  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

  pracovisko Zlaté Moravce

    Vážení klienti Na základe usmernenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie sa  s účinnosťou od 11.12.2020 menia úradné hodiny nasledovne:

         Pondelok             8,00 – 11,00 hod.

        Utorok                 8,00 – 11,00 hod.

        Streda                13,00 – 16,00 hod.

        Štvrtok                8,00 – 11,00 hod.

       Piatok                  8,00 – 11,00 hod.

  Telefónne kontakty všetkých zamestnancov úradu sú zverejnené na webovej stránke ÚPSVR Nitra :  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530476.

  Zároveň dávame do pozornosti webovú stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny : https://www.upsvr.gov.sk/, kde môžete získať čo najviac informácií o prijatých opatreniach.                                                                                    


  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce.

  VÝZVA.pdf


  Zber TKO sa vykonáva každý párny týždeň v piatok

  Obecný úrad informuje občanov o zmene vývozu komunálneho odpadu počas sviatkov, plánovaný vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa má uskutočniť 1.1.2021 sa uskutoční 31.12.2020 od 6,00 hod..


   HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

  júl - december 2020

  PLASTY, TERRAPAKY, PLECHOVÉ OBALY sa zberajú podomovým zberom, spoločne do jedného vreca zber sa uskutoční:                 12.januára, 5.februára, 5.marca, 14.apríla, 5.mája, 6.júna

  PAPIER sa naďalej zberá podomovým zberom do vriec - zber sa však uskutoční len jeden krát za tri mesiace. V tomto období sa zber uskutoční: 11.januára, 12.apríla 

  SKLO sa zberá do 1100 l zberových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci. Vývoz kontajnerov je naplánovaný na 12.januára , 8.marca,a 12.apríla  bude sa vykonávať priebežne podľa potreby. 

  Co_nepatri_do_triedeneho_zberu.pdf

  Vážení spoluobčania,

  týmto Vás chceme vyzvať no najmä požiadať, aby ste zodpovednejšie pristupovali k separácii komunálneho odpadu. Viacerí z Vás buď vôbec neseparujete, alebo k separovaniu komunálneho odpadu pristupujete iba povrchne. V smetných nádobách sa nachádza papier, sklo, plasty, kovové obaly.

  PLASTY, KOVY A TETRAPAKOVÉ OBALY  občania zberajú  spoločne do žltých plastových vriec. Vývoz žltých vriec od rodinných domov je zabezpečený 1x mesačne  12. JANUÁRA, 5. FEBRUÁRA, 5. MARCA, 14. APRÍLA5. MÁJA, 6. JÚNA.

   Zberová spoločnosť odoberie len plné vrecia spred rodinných domov a odovzdá späť prázdne vrecia. 

  Patria sem: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, tégliky z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, tetrapakové obaly (krabice z džúsov a mlieka).

  SKLO VHADZUJTE DO ZELENÝCH 1100 l ZBEROVÝCH KONTAJNEROV, ktoré sú rozmiestnené po obci.  Vývoz kontajnerov je naplánovaný na          12. JANUÁRA8. MARCA 12. MÁJA a bude sa vykonávať priebežne podľa potreby. Patria sem najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepiny.

  PAPIER sa naďalej zberá podomovým zberom do vriec - zber sa však uskutoční len jeden krát za tri mesiace. V tomto období sa zber uskutoční:       11. JANUÁRA, 12. APRÍLA.

  O ďalších termínoch separovaného zebru Vás budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať.

  POUŽITÝ POTRAVINÁRSKY KUCHYNSKÝ OLEJ od tohto roku zavádzame i zber použitého potravinárskeho kuchynského oleja, ktorý je potrebné zberať výhradne do čistých PET fliaš. Použitý potravinársky olej nie je potrebné cediť, do fľaše sa môžu dostať aj zvyšky strúhanky. Riadne uzatvorené PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom občania odovzdajú na Obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 hod. do zbernej nádoby, ktorá je určená na zber výhradne tohto druhu odpadu.

  TEXTIL – pri predajni Jednota a pri autobusovej zastávke na otočke sú v obci  umiestnené dva špeciálne zberné kontajnery, do ktorých sa odovzdáva starý textil, oblečenie, obuv a plyšové hračky.

  ELEKTROODPAD – jeho zber organizuje obec 2 x ročne v spolupráci s organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto odpadom. Termín zberu elektroodpadu je oznámený vopred prostredníctvom miestneho rozhlasu.

  Do elektroodpadu patrí:

  • zariadenia z vyradenej počítačovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky,
  • domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné)
  • batérie, autobatérie
  • meracie prístroje
  • káble
  • žiarivky

  POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY – môžete ich odovzdať do  zbernej nádoby, ktorá je umiestnená pri budove obecného skladu (budova oproti obecnému úradu)

  ŠTIEPKOVANIE DREVNEJ HMOTY- obec pre obyvateľov obce poskytuje štiepkovanie drevnej hmoty obecným štiepkovačom priamo v domácnosti. Túto službu obec poskytuje bezplatne pričom je potrebné vopred sa dohodnúť na obecnom úrade.

  Stavebný odpad je odpad vznikajúci pri stavbách a rekonštrukciách. Na jeho odvoz si pôvodca odpadu musí objednať na vlastné náklady veľkoobjemový kontajner  (obecný úradu zapožičia veľkoobjemový kontajner zdarma) poplatky za odvoz a za uskladnenie takého odpadu si pôvodca odpadu, ktorým je občan hradí z vlastných finančných prostriedkov.

  Zber objemných odpadov prebieha prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov 2x do roka. O termíne zberu informuje obecný úrad odvysielaním oznamu v obecnom rozhlase.

  Odpad sa aj v našich končinách stáva komoditou náročnou na finančné prostriedky. Pre rok 2020 sme museli zvýšiť poplatok na sumu 20 eur za osobu a rok. Nezodpovedným nakladaním s komunálnym odpadom sa budú náklady neustále zvyšovať a úmerne tomu aj vaše výdavky  za komunálny odpad.

  Zber separovaného odpadu je zdarma a nestojí Vás žiadne peniaze,preto Vás žiadame o aktívne separovanie odpadu a o zodpovedný prístup k nakladaniu s odpadom v našej obci.

  Kristína Bónová, starostka obce


   

  Informácie k dani z nehnuteľnosti, k miestnym daniam a poplatku:

  Daň z nehnuteľností:

  Obec Nevidzany ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom (daňovníkom), u ktorých došlo v roku 2019 k zmene vo vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Nevidzany - t.j. kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, skolaudovali nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné povolenie, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, že v zmysle zákona o miestnych daniach sú povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2020. Priznanie je povinný podať i občan u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby. 

  Daň za psa:

  Oznamujeme občanom, že od roku 2013 sa zvyšuje miestna daň za psa. Ročná sadza dane za jedného psa je 5,- €. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Občan, ktorý nadobudne psa, je preto povinný podať daňové priznanie k dani za psa a to do 30 dní odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov. Tak tiež je povinný podať daňové priznanie i pri zániku daňovej povinnosti.

  Miestny poplatok za TKO:

  Obec Nevidzany ako správca miestneho poplatku za TKO oznamuje občanom, že obec môže zmysle VZN obce č.2/2019 poskytnúť občanom úľavu od poplatku alebo poplatok odpustiť občanom, ktorí splnia podmienku na odpustenie alebo zníženie od poplatku, a tou je že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období, ktorým je jeden kalendárny rok sa na území obce nezdržiavajú alebo sa nebudú zdržiavať a túto skutočnosť obci preukážu. Upozorňujeme občanov, že zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku z uvedeného dôvodu bude priznané len tým občanom, ktorí  túto skutočnosť preukážu na obecnom úrade predložením príslušných dokladov potrebných pre poskytnutie úľavy alebo oslobodenia od poplatku v zmysle VZN obce č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  Bližšie informácie k dani z nehnuteľností ako i k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Vám radi poskytneme na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že pre daň z nehnuteľnosti a daň za psa  je spoločné daňové priznanie, ktorého súčasťou sú priznania k ďalším dvom miestnym daniam a to k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Občan vyplní len tú časť daňového priznania za akú daň, daňové priznanie podáva.

  Príslušné tlačivá  si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.