Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Aktuality

  1. Pomoc obetiam trestných činov

MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKA  ČASOVKA  JEDNOTLIVCOV  NA  CESTE 

Dňa 5.8. 2021 vo štvrtok od 13:00 sa budú v obci Tajná konať cyklistické preteky – Majstrovstvá Slovenska v Časovke pre mládež a kategóriu U 23, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Trať pretekov bude začínať štartom pred kultúrnym domom v obci Tajná pokračovať smerom na Vráble Časť Horný Oháj a ďalej smerom na obec Nevidzany, kde bude pred obcou Nevidzany otočka, cieľ pretekov je v obci Tajná.

Z toho dôvodu budú v čase od 12:30 do 17:00tieto cesty dočasne uzavreté a bude umožnený iba prejazd prímestskej autobusovej hromadnej dopravy.

Do obce Tajná bude v danom čase viesť obchádzková trasa cez obec Telince.

Do obce Nevidzany bude v danom čase viesť obchádzková trasa cez obec Červený Hrádok.    

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie obmedzení.


Výsledky testovania na COVID-19 v našej obci:

Dátum:                 počet               počet

                        pozitívnych      zúčastnených

25.04.2021     -      0           -         159 

11.04.2021     -      0           -         149 

28.03.2021     -      0           -         150

21.03.2021     -      0           -         161    

14.03.2021     -      0           -         144  

07.03.2021     -      0           -         164

21.02.2021     -      0           -         201

14.02.2021     -      2           -        173

07.02.2021     -      0           -        160

30.01.2021     -      2           -         352

23.01.2021     -      0           -         276  


Vážení občania,

dôrazne Vás upozorňujeme, že kontajner v cintoríne  je určený výlučne na odpad z cintorína a nie na objemový odpad. Nepatrí tam stavebný odpad, koberce, nábytok, autodiely a dokonca aj nebezpečný odpad. Práve pre tento dôvod sme boli nútení uzatvoriť horný vstup do cintorína.


 

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce.

VÝZVA.pdf


Zber TKO sa vykonáva každý párny týždeň v piatok


 

 HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

júl - december 2021

PLASTY, TERRAPAKY, PLECHOVÉ OBALY sa zberajú podomovým zberom, spoločne do jedného vreca zber sa uskutoční:                 7.júla, 6.augusta, 7.decembra, 6.októbra, 9.novembra, 7.decembra

PAPIER sa naďalej zberá podomovým zberom do vriec - zber sa však uskutoční len jeden krát za tri mesiace. V tomto období sa zber uskutoční: 9.júla, 8.októbra 

SKLO sa zberá do 1100 l zberových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci. Vývoz kontajnerov je naplánovaný na 9.júla , 6.septembra,a 3.novembra  bude sa vykonávať priebežne podľa potreby. 

Co_nepatri_do_triedeneho_zberu.pdf

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chceme vyzvať no najmä požiadať, aby ste zodpovednejšie pristupovali k separácii komunálneho odpadu. Viacerí z Vás buď vôbec neseparujete, alebo k separovaniu komunálneho odpadu pristupujete iba povrchne. V smetných nádobách sa nachádza papier, sklo, plasty, kovové obaly.

PLASTY, KOVY A TETRAPAKOVÉ OBALY  občania zberajú  spoločne do žltých plastových vriec. Vývoz žltých vriec od rodinných domov je zabezpečený 1x mesačne 7. JÚLA, 6. AUGUSTA, 7.SEPTEMBRA,                     6. OKTÓBRA, 9. NOVEMBRA7. DECEMBRA,.

 Zberová spoločnosť odoberie len plné vrecia spred rodinných domov a odovzdá späť prázdne vrecia. 

Patria sem: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, tégliky z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, tetrapakové obaly (krabice z džúsov a mlieka).

SKLO VHADZUJTE DO ZELENÝCH 1100 l ZBEROVÝCH KONTAJNEROV, ktoré sú rozmiestnené po obci.  Vývoz kontajnerov je naplánovaný na          9. JÚLA6. SEPTEMBRA 3. NOVEMBRA a bude sa vykonávať priebežne podľa potreby. Patria sem najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepiny.

PAPIER sa naďalej zberá podomovým zberom do vriec - zber sa však uskutoční len jeden krát za tri mesiace. V tomto období sa zber uskutoční:       9. JÚLA, 8. OKTÓBRA.

O ďalších termínoch separovaného zebru Vás budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať.

POUŽITÝ POTRAVINÁRSKY KUCHYNSKÝ OLEJ od tohto roku zavádzame i zber použitého potravinárskeho kuchynského oleja, ktorý je potrebné zberať výhradne do čistých PET fliaš. Použitý potravinársky olej nie je potrebné cediť, do fľaše sa môžu dostať aj zvyšky strúhanky. Riadne uzatvorené PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom občania odovzdajú na Obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 hod. do zbernej nádoby, ktorá je určená na zber výhradne tohto druhu odpadu.

TEXTIL – pri predajni Jednota a pri autobusovej zastávke na otočke sú v obci  umiestnené dva špeciálne zberné kontajnery, do ktorých sa odovzdáva starý textil, oblečenie, obuv a plyšové hračky.

ELEKTROODPAD – jeho zber organizuje obec 2 x ročne v spolupráci s organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto odpadom. Termín zberu elektroodpadu je oznámený vopred prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Do elektroodpadu patrí:

  • zariadenia z vyradenej počítačovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky,
  • domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné)
  • batérie, autobatérie
  • meracie prístroje
  • káble
  • žiarivky

POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY – môžete ich odovzdať do  zbernej nádoby, ktorá je umiestnená pri budove obecného skladu (budova oproti obecnému úradu)

ŠTIEPKOVANIE DREVNEJ HMOTY- obec pre obyvateľov obce poskytuje štiepkovanie drevnej hmoty obecným štiepkovačom priamo v domácnosti. Túto službu obec poskytuje bezplatne pričom je potrebné vopred sa dohodnúť na obecnom úrade.

Stavebný odpad je odpad vznikajúci pri stavbách a rekonštrukciách. Na jeho odvoz si pôvodca odpadu musí objednať na vlastné náklady veľkoobjemový kontajner poplatky za odvoz a za uskladnenie takého odpadu si pôvodca odpadu, ktorým je občan hradí z vlastných finančných prostriedkov.

Zber objemných odpadov prebieha prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov 2x do roka. O termíne zberu informuje obecný úrad odvysielaním oznamu v obecnom rozhlase.

Odpad sa aj v našich končinách stáva komoditou náročnou na finančné prostriedky. Pre rok 2020 sme museli zvýšiť poplatok na sumu 20 eur za osobu a rok. Nezodpovedným nakladaním s komunálnym odpadom sa budú náklady neustále zvyšovať a úmerne tomu aj vaše výdavky  za komunálny odpad.

Zber separovaného odpadu je zdarma a nestojí Vás žiadne peniaze,preto Vás žiadame o aktívne separovanie odpadu a o zodpovedný prístup k nakladaniu s odpadom v našej obci.

Kristína Bónová, starostka obce


 

Informácie k dani z nehnuteľnosti, k miestnym daniam a poplatku:

Daň z nehnuteľností:

Obec Nevidzany ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom (daňovníkom), u ktorých došlo v roku 2019 k zmene vo vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Nevidzany - t.j. kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, skolaudovali nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné povolenie, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, že v zmysle zákona o miestnych daniach sú povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2020. Priznanie je povinný podať i občan u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby. 

Daň za psa:

Oznamujeme občanom, že od roku 2013 sa zvyšuje miestna daň za psa. Ročná sadza dane za jedného psa je 5,- €. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Občan, ktorý nadobudne psa, je preto povinný podať daňové priznanie k dani za psa a to do 30 dní odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov. Tak tiež je povinný podať daňové priznanie i pri zániku daňovej povinnosti.

Miestny poplatok za TKO:

Obec Nevidzany ako správca miestneho poplatku za TKO oznamuje občanom, že obec môže zmysle VZN obce č.2/2019 poskytnúť občanom úľavu od poplatku alebo poplatok odpustiť občanom, ktorí splnia podmienku na odpustenie alebo zníženie od poplatku, a tou je že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období, ktorým je jeden kalendárny rok sa na území obce nezdržiavajú alebo sa nebudú zdržiavať a túto skutočnosť obci preukážu. Upozorňujeme občanov, že zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku z uvedeného dôvodu bude priznané len tým občanom, ktorí  túto skutočnosť preukážu na obecnom úrade predložením príslušných dokladov potrebných pre poskytnutie úľavy alebo oslobodenia od poplatku v zmysle VZN obce č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Bližšie informácie k dani z nehnuteľností ako i k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Vám radi poskytneme na obecnom úrade.

Oznamujeme občanom, že pre daň z nehnuteľnosti a daň za psa  je spoločné daňové priznanie, ktorého súčasťou sú priznania k ďalším dvom miestnym daniam a to k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Občan vyplní len tú časť daňového priznania za akú daň, daňové priznanie podáva.

Príslušné tlačivá  si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.