Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Aktuality

 1. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
 2. Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí
 3. Verejná vyhláška rozhodnutie HH SR karanténa
 4. Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí
 5. Uznesenie vlády SR č.207 - na rozšírenie opatrení núdzového stavu
 6. Oznámenie o ukončení núdzového stavu

Zápasoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa:

19.08.2020 v čase od 12:00 hod. do 15:00 hodbez dodávky elektriny nasledované domácnosti:

Prerušenie_distribúcie_elektriny-19.8.2020.pdf

20.08.2020 v čase od 12:00 hod. do 15:00 hodbez dodávky elektriny nasledované domácnosti:

Prerušenie_distribúcie_elektriny-20.8.2020.pdf

 


Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov

platne od pondelka 16.3.2020


Všeobecne

Úradné hodinyklientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

     Na úseku dokladov a dopravných evidencií

 1. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.
 1. Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“)budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:
 2. občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
 3. vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
 4. cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.
 1. Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.
 1. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
 1. Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

 1. Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa             § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.
 1. Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 
 1. Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.
 1. V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.
 1. Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov
 1. V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk
 1. Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.
 1. Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.
 1. Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.
 1. Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.
 1. Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

V Bratislave, dňa 11. 03. 2020

  Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky ku takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19  je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú  priestorové a technické podmienky  daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna  epidemiologická situácia  v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.

Existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Opatrenie zákazu hromadných opatrení je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, v ťažkých prípadoch aj zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Svetová zdravotnícka organizácia dňa 30. 1. 2020 vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze a dňa 11.3.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Je možné predpokladať, že epidemiologická situácia sa bude meniť a na zmenu situácie bude nutné promptne reagovať. Bude potrebné okamžite prijímať nové adekvátne protiepidemické opatrenia, ktoré budú slúžiť tomu, aby bolo obyvateľstvo čo najviac a najúčelnejšie chránené a zabránilo sa tak šíreniu tohto ochorenia. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať vydané nariadenie.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

O Z N A M

            Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra odporúčasvojim klientom, aby zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Cieľom odporučenia je eliminovať pohyb klientov na úrade a na pracoviskách úradu za účelom ochrany klientov a ich rodinných príslušníkov a tak predísť šíreniu coronavírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere.

          Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie pri vchode do úradu a budú mu poskytnuté služby v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny.

Telefónne kontakty všetkých zamestnancov úradu sú zverejnené na webovej stránke ÚPSVR Nitra :  https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530476.

Zároveň dávame do pozornosti webovú stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny : https://www.upsvr.gov.sk/, kde môžete získať čo najviac informácií o prijatých opatreniach.

                                                                                              PhDr. Bronislava Pekárová

                                                                                                riaditeľka ÚPSVR NitraZápadoslovenská distribučná, a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov obce.

Výzva.pdf


Zber TKO sa vykonáva každý nepárny týždeň v piatok


 HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

júl - december 2020

PLASTY, TERRAPAKY, PLECHOVÉ OBALY sa zberajú podomovým zberom, spoločne do jedného vreca zber sa uskutoční:                  8.júla, 7.augusta, 9.septembra, 6.októbra, 6.novembra, 7.decembra

PAPIER sa naďalej zberá podomovým zberom do vriec - zber sa však uskutoční len jeden krát za tri mesiace. V tomto období sa zber uskutoční: 6.júla, 5.októbra 

SKLO sa zberá do 1100 l zberových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci. Vývoz kontajnerov je naplánovaný na 21. augusta a 25. novembra a bude sa vykonávať priebežne podľa potreby. 

 

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chceme vyzvať no najmä požiadať, aby ste zodpovednejšie pristupovali k separácii komunálneho odpadu. Viacerí z Vás buď vôbec neseparujete, alebo k separovaniu komunálneho odpadu pristupujete iba povrchne. V smetných nádobách sa nachádza papier, sklo, plasty, kovové obaly.

PLASTY, KOVY A TETRAPAKOVÉ OBALY  občania zberajú  spoločne do žltých plastových vriec. Vývoz žltých vriec od rodinných domov je zabezpečený 1x mesačne  8. júla, 7. augusta, 9. septembra, 6. októbra,                                                    6. novembra, 7. decembra.

 Zberová spoločnosť odoberie len plné vrecia spred rodinných domov a odovzdá späť prázdne vrecia. 

Patria sem: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, tégliky z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, tetrapakové obaly (krabice z džúsov a mlieka).

SKLO VHADZUJTE DO ZELENÝCH 1100 l ZBEROVÝCH KONTAJNEROV, ktoré sú rozmiestnené po obci.  Vývoz kontajnerov je naplánovaný na          21. AUGUSTA a 25. NOVEMBRA a bude sa vykonávať priebežne podľa potreby. Patria sem najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše, poháre sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepiny.

PAPIER sa naďalej zberá podomovým zberom do vriec - zber sa však uskutoční len jeden krát za tri mesiace. V tomto období sa zber uskutoční:       6. JÚLA, 5. OKTÓBRA.

O ďalších termínoch separovaného zebru Vás budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať.

POUŽITÝ POTRAVINÁRSKY KUCHYNSKÝ OLEJ od tohto roku zavádzame i zber použitého potravinárskeho kuchynského oleja, ktorý je potrebné zberať výhradne do čistých PET fliaš. Použitý potravinársky olej nie je potrebné cediť, do fľaše sa môžu dostať aj zvyšky strúhanky. Riadne uzatvorené PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom občania odovzdajú na Obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 hod. do zbernej nádoby, ktorá je určená na zber výhradne tohto druhu odpadu.

TEXTIL – pri predajni Jednota a pri autobusovej zastávke na otočke sú v obci  umiestnené dva špeciálne zberné kontajnery, do ktorých sa odovzdáva starý textil, oblečenie, obuv a plyšové hračky.

ELEKTROODPAD – jeho zber organizuje obec 2 x ročne v spolupráci s organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto odpadom. Termín zberu elektroodpadu je oznámený vopred prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Do elektroodpadu patrí:

 • zariadenia z vyradenej počítačovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky,
 • domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné)
 • batérie, autobatérie
 • meracie prístroje
 • káble
 • žiarivky

POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY – môžete ich odovzdať do  zbernej nádoby, ktorá je umiestnená pri budove obecného skladu (budova oproti obecnému úradu)

ŠTIEPKOVANIE DREVNEJ HMOTY- obec pre obyvateľov obce poskytuje štiepkovanie drevnej hmoty obecným štiepkovačom priamo v domácnosti. Túto službu obec poskytuje bezplatne pričom je potrebné vopred sa dohodnúť na obecnom úrade.

Stavebný odpad je odpad vznikajúci pri stavbách a rekonštrukciách. Na jeho odvoz si pôvodca odpadu musí objednať na vlastné náklady veľkoobjemový kontajner  (obecný úradu zapožičia veľkoobjemový kontajner zdarma) poplatky za odvoz a za uskladnenie takého odpadu si pôvodca odpadu, ktorým je občan hradí z vlastných finančných prostriedkov.

Zber objemných odpadov prebieha prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov 2x do roka. O termíne zberu informuje obecný úrad odvysielaním oznamu v obecnom rozhlase.

Odpad sa aj v našich končinách stáva komoditou náročnou na finančné prostriedky. Pre rok 2020 sme museli zvýšiť poplatok na sumu 20 eur za osobu a rok. Nezodpovedným nakladaním s komunálnym odpadom sa budú náklady neustále zvyšovať a úmerne tomu aj vaše výdavky  za komunálny odpad.

Zber separovaného odpadu je zdarma a nestojí Vás žiadne peniaze,preto Vás žiadame o aktívne separovanie odpadu a o zodpovedný prístup k nakladaniu s odpadom v našej obci.

Kristína Bónová, starostka obce


 

Informácie k dani z nehnuteľnosti, k miestnym daniam a poplatku:

Daň z nehnuteľností:

Obec Nevidzany ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom (daňovníkom), u ktorých došlo v roku 2019 k zmene vo vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Nevidzany - t.j. kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, skolaudovali nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné povolenie, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, že v zmysle zákona o miestnych daniach sú povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2020. Priznanie je povinný podať i občan u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby. 

Daň za psa:

Oznamujeme občanom, že od roku 2013 sa zvyšuje miestna daň za psa. Ročná sadza dane za jedného psa je 5,- €. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Občan, ktorý nadobudne psa, je preto povinný podať daňové priznanie k dani za psa a to do 30 dní odkedy pes dovŕši vek 6 mesiacov. Tak tiež je povinný podať daňové priznanie i pri zániku daňovej povinnosti.

Miestny poplatok za TKO:

Obec Nevidzany ako správca miestneho poplatku za TKO oznamuje občanom, že obec môže zmysle VZN obce č.2/2019 poskytnúť občanom úľavu od poplatku alebo poplatok odpustiť občanom, ktorí splnia podmienku na odpustenie alebo zníženie od poplatku, a tou je že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období, ktorým je jeden kalendárny rok sa na území obce nezdržiavajú alebo sa nebudú zdržiavať a túto skutočnosť obci preukážu. Upozorňujeme občanov, že zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku z uvedeného dôvodu bude priznané len tým občanom, ktorí  túto skutočnosť preukážu na obecnom úrade predložením príslušných dokladov potrebných pre poskytnutie úľavy alebo oslobodenia od poplatku v zmysle VZN obce č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Bližšie informácie k dani z nehnuteľností ako i k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Vám radi poskytneme na obecnom úrade.

Oznamujeme občanom, že pre daň z nehnuteľnosti a daň za psa  je spoločné daňové priznanie, ktorého súčasťou sú priznania k ďalším dvom miestnym daniam a to k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Občan vyplní len tú časť daňového priznania za akú daň, daňové priznanie podáva.

Príslušné tlačivá  si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.